Eúropska únia

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.“

Nová vyspelá technológia


NÁZOV PROJEKTU


Nízkoenergetická stacionárna linka na spracovanie kovového odpadu.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU


Radlinského 28, Spišská Nová Ves


STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Cieľ projektu (výsledky projektu):

Zavedenie vyspelej BAT technológie v podniku KOVOZBER s využitím vysoko
efektívnych postupov recyklácie kovových odpadov.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  • Obstaraním recyklačnej linky zaviesť v podniku nový enviromentálne vhodný postup zhodnotenie kovov, uviesť na trh nový inovatívny produkt a znížiť tak nákladovosť výroby spoločnosti
  • Zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-29 r. v podniku vytvorením 5 pracovných miest.

Východiskový stav:

Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. sa od svojho vzniku v r. 1996 zameriava na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s kovovým odpadom, vrátane jeho recyklácie. Dodávateľmi vstupných surovín sú prevažne priemyselné podniky a komunálna sféra v Prešovskom a Košickom kraji. Svoje služby ponúka žiadateľ odberateľom z hutníckeho a kovospracujúceho priemyslu, ktorí od nej odoberajú rôzne druhy vytriedeného a upraveného materiálu (kovový šrot). Vysoké ekologické zaťaženie odpadmi z procesu spracovania, ktoré žiadateľ ukladá na skládku vytvára investičnú potrebu na zvýšenie inovačnej úrovne procesu recyklácie druhotných surovín. Konkurencieschopnosť podniku ohrozuje nedostatočná vybavenosť podniku inovatívnymi BAT technológiami vo výrobných postupoch.

Stav po realizácii projektu:

Predmetom projektu je nákup vysoko efektívnej BAT technológie na spracovanie kovov v závode KOVOZBER. Vstupná surovina sa bude spracovávať na novej recyklačnej linke určenej na manipuláciu, strihanie a triedenie kov. odpadu za účelom jeho zhodnotenia a získania druhotnej suroviny z kovov, ktorá bude ďalej spracovaná v hutnom priemysle. Zvýšenie inovačnej úrovne recyklácie prinesie pozitívny dopad v znížení znečisťovania zložiek ŽP odpadmi a efektívne zhodnotenie surovinových zdrojov. Merateľné ukazovatele projektu budú naplnené vytvorením a udržaním 5 prac. Miest pre mladých ľudí a zavedením 1 inovatívneho výrobného postupu dôjde po realizácii k nárastu tržieb na 12 543 045 € a pridanej hodnoty na 1 935 866 € v r. 2020. Naplnenie stanovených hodnôt ukazovateľov zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom zvýšenia spracovateľskej kapacity, materiálovo-energetickej efektívnosti a kvality produktov s vysokou pridanou hodnotou. Ďalšími príležitosťami projektu je zavedenie inovatívneho produktu na trh, prienik na nové trhy a zlepšenie ekonomického. postavenia podniku. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu v rámci budúcich aktivít žiadateľa v rámci zhodnocovania ostatných odpadov.


NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA


KOVOZBER, s. r. o.
Radlinského 28, 05201 Spišská Nová Ves

DÁTUM ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU

01.06.2014

DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU

30.04.2015

 

LOGO OPERAČNÉHO PROGRAMU

 

Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

ODKAZ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY RIADIACEHO ORGÁNU A DANÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU

www.economy.gov.sk
www.opkahr.sk
www.siea.gov.sk

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU

720 000.00 EUR


FOTODOKUMENTÁCIA