Eúropska únia

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.“

Nová vyspelá technológia


NÁZOV PROJEKTU


Stacionárne linky na spracovanie odpadu

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU


Radlinského 28, Spišská Nová Ves


STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Cieľ projektu (výsledky projektu):

Zavedenie inovatívnych postupov spracovania a separácie
kovového odpadu v spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  • Inovovať výrobné a technologické zariadenie podniku v počte 3 ks
  • Zvýšiť zamestnanosť v spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. o 3 nové prac. miesta, z toho 1 prac. miesto pre znevýhod. osobu a 3 prac. miesta pre mladých ľudí do 29 rokov

Východiskový stav:

Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi od r. 1996. Spoločnosť zberá, vykupuje a upravuje rôzne druhy odpadov (plasty, kovy, autovraky a i.). Spoločnosť spracováva odpady neefektívnym a vysoko prácnym spôsobom. Táto situácia vytvára investičnú potrebu zvyšovania inovačnej úrovne podniku. Z pohľadu projektových cieľov je súčasná situácia spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. a regiónu poznačená nízkou inovatívnou a technologickou úrovňou recyklácie odpadu. Investičná potreba zavedenia vyspelých technológií vyplýva zo slabých stránok podniku: nedostatočné technologické vybavenie - ručné spracovanie, súčasná vysoká miera ekologického zaťaženia ŽP odpadmi, nízka kvalita parametrov produkcie. Spracovateľský proces prebieha v objekte vo vlastníctve spoločnosti. Súčasné technologické vybavenie nedovoľuje spoločnosti intenzívnejší rast a rozširovanie.

Stav po realizácii projektu:

Realizáciou projektu dôjde k zavedeniu inovatívnych postupov spracovania a separácie kovového odpadu v spoločnosti. Po zavedení inovatívnych postupov do spracovateľského procesu kovového odpadu dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Zároveň realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na životné prostredie prostredníctvom efektívnejšieho zhodnotenia kovového odpadu. Merateľné ukazovatele projektu budú naplnené vytvorením a udržaním stanovených prac. miest.

Výstupom projektu budú merateľné ukazovatele výsledku:

  • vytvorenie nových pracovných miest (3)
  • inovovaný výrobný postup (3)
  • vytvorenie nových pracovných miest pre mladých ľudí do 29 r. (3)
  • vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnené skupiny (1)

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v regióne umožní realizácia projektu znížiť nezamestnanosť a nevzdelanosť dlhodobo nezamestnaných osôb a napomôže tak postupnej k ich trvalej inklúzii do spoločnosti. Očakávaný stav do budúcnosti je pozitívny výhľad naplnenia spracovateľských kapacít, zvyšovania objemu produkcie, získavanie nových odberateľov, rast konkurencieschopnosti spoločnosti a následné zvyšovanie zamestnanosti.


NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA


KOVOZBER, s. r. o.
Radlinského 28, 05201 Spišská Nová Ves

DÁTUM ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU

25.05.2015

DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU

09.07.2015

K projektu bola vyhotovená pamätná tabuľa.

LOGO OPERAČNÉHO PROGRAMU

 

Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

ODKAZ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY RIADIACEHO ORGÁNU A DANÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU

www.economy.gov.sk
www.opkahr.sk
www.siea.gov.sk

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU

176 550.00 EUR


FOTODOKUMENTÁCIA

Investícia do Vašej budúcnosti