Zber odpadu z elektrozariadení

Vstupný odpad:

  • elektronický odpad (zariadenia) ako: rozvodne, telefónne ústredne, transformátory, elektromotory, osvetľovacie zariadenia, monitory, počítače, televízory, obrazovky, domáce spotrebiče, elektronické nástroje a iné

Postup pri zbere odpadu:

  • príjem odpadu na zberné miesto (S1,S2-skladové priestory odpadu pred zhodnotením)
    Prijatý odpad je zvážený a zaevidovaný (druh, množstvo, dodávateľ, dátum).
  • zo zberného miesta je odpad premiestnený do skladovacieho priestoru

Váženie jednotlivých komodít prebieha na certifikovanej váhe.

Expedícia jednotlivých komodít - druhotných surovín k zmluvným partnerom

Prijímať sa môže iba odpad, ktorý je uvedený v nasledujúcej tabuľke a bol odsúhlasený príslušným orgánom štátnej správy, t.j. Obvodným úradom Spišská Nová Ves. - Odborom ŽP na základe povolenia č. 2009/00705-4 zo dňa 23.10.2009.

kat. číslo

kód odpadu

názov odpadu

16 02 13

N

vyradené zariadenia obsahujúce neb. časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

O

vyradené zariadenia iné ako v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15

N

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 02 16

O

časti odstránené z vyradených zariadení,iné ako v 160215

20 01 35

N

vyradené elektrické alebo elektronické zar. iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

O

vyradené elektrické alebo elektronické zar. iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35