Certifikát kvality EN ISO 14001:2004 Certifikát kvality EN ISO 9001:2008

Top 10 2014

Top 10 2015

Top 10 2016

Bisnode 2017

Digital Certificate SK

Politika kvality a životného prostredia

Zmysel kvality – kvalitne hneď na prvý krát bez vplyvov na ŽP

KOVOZBER, s.r.o. je obchodná firma, ktorá sa zaoberá najmä:

  • podnikaním v oblasti nakladania s kovovým odpadom - zberom, výkupom a úpravou odpadov
  • likvidačnými a demolačnými prácami

Všetci v hierarchii pracovnej činnosti musia mať jasno v politike spoločnosti, pracovných postupoch a pokynoch, patriacich k jeho oblasti zodpovednosti. Každý musí mať ciele v systéme kvality, ktoré spĺňa alebo prekračuje. Aby naša spoločnosť bola čo najlepšia musí každý zamestnanec odviesť svoju prácu kvalitne, hneď na prvý krát. Nedostatky si nemôžeme dovoliť. Iniciatíva, kvalita a zodpovednosť to je náš pracovný zákon. Ak budeme najlepší znamená to, že i naši ľudia – pracovníci sú vo svojom odbore najlepší, t.z., že každý pracovník musí poznať svojich zákazníkov, ich očakávania a požiadavky. Ak každý odovzdá to najlepšie stane sa naša spoločnosť najlepšou v konkurenčnom boji a to nielen na domácom trhu ale i zahraničnom.

Snahou a cieľom spoločnosti je patriť medzi špičkové firmy vo svojej oblasti na Slovensku, poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby. Želania našich zákazníkov a obchodných partnerov je hnacou silou všetkého čo robíme a preto sa zaväzujeme:

  • sústavným zlepšovaním a zavádzaním nových metód zdokonaľovať systém manažérstva v zmysle štandardov rady ISO 9001 a ISO 14001, ktorý vedie k neustálemu zvyšovaniu kvality a nami poskytovaných služieb
  • v oblasti obchodu skvalitňovaním marketingových činností, zvýrazniť orientáciu na zákazníka s cieľom uspokojovať a prekračovať jeho očakávania
  • dodržiavať platné právne predpisy SR a iné požiadavky súvisiace s výkonnom našej činnosti. Otvorene komunikovať s dozornými orgánmi, verejnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami
  • v oblasti výroby uplatňovať prevenciu pri zlepšovaní procesov a znižovať náklady, dôsledné sledovanie nákladov cez účtovný systém a cestou nápravných opatrení zabezpečovať ich znižovanie
  • v oblasti riadenia kvality udržiavať, rozvíjať a zhodnocovať vybudovaný systém riadenia kvality tak, aby bol vždy pripravený na úspešné overenie jeho funkčnosti certifikačnými organizáciami, dôslednými internými previerkami SRK a ich hodnotením preukazovať jeho funkčnosť
  • v oblasti personalistiky životného prostredia a bezpečnosti práce znižovať mieru potenciálneho ohrozenia zdravia zamestnancov vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia. Predchádzať vzniku havárií, nehôd a úrazov, zabezpečiť pripravenosť na havarijné situácie. Aktívne spolupracovať s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi pri zvyšovaní kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri našej spolupráci.

Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov firmy KOVOZBER, s.r.o. a je verejne dostupná.